Parsons Pickled Onions

Parsons Pickled Onions

1/2 Gallon Jar